Skip to main content

De praktijk

Psychologenpraktijk Elf bestaat sinds 1996 en is gevestigd in een monumentaal pand in de binnenstad van Zwolle.

● Ontwikkeling

De praktijk is voortdurend in ontwikkeling. In de beginjaren lag het accent vooral op de vormgeving van een optimaal hulpverleningsaanbod om te kunnen voldoen aan de steeds toenemende vraag naar psychologische hulp. Vervolgens is geïnvesteerd in het opleiden van collega's tot eerstelijnspsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog. Voortdurende scholing leidde tot het toepassen van effectief bewezen behandelmethodieken, richtlijnen en protocollen.

De jaren daarna verschoof de aandacht naar het vergroten van kennis met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Met geanonimiseerde cliëntgegevens werd getracht een antwoord te vinden op een aantal onderzoeksvragen. Dit heeft geleid tot enkele publicaties in vaktijdschriften, en, belangrijker, tot toegenomen inzicht in factoren die een rol spelen in het uiteindelijke behandelresultaat. Zowel deze op de praktijk gebaseerde wetenschappelijke kennis, de practice-based evidence, als de toegepaste evidence-based practice vormen de basis voor zorg van hoge kwaliteit.

De stelselwijzigingen in de zorg en de toegenomen wet- en regelgeving hebben in de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd. Overheidsbeleid waarin het beroepsgeheim en de vrije keuze voor een behandelaar onder druk zijn komen te staan, als ook de verregaande beperkingen en steeds veranderende eisen die door zorgverzekeraars worden gesteld, zijn zorgwekkende ontwikkelingen en doen een aanslag op de kwaliteit en continuïteit van zorg. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de Stichting KDVP en de Contractvrije Psycholoog.

In Psychologenpraktijk Elf hebben deze ontwikkelingen geleid tot het maken van een aantal keuzes:
- het beëindigen van kortdurende behandelingen in de GBGGZ;
- verdergaande specialisatie binnen de SGGZ, met name op het gebied van gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering;
- het afbouwen van contracten met zorgverzekeraars. Sinds 2019 is de praktijk volledig contractvrij;
- het ontwikkelen van een helder privacybeleid met keuzemogelijkheden voor cliënten.

● Visie

Wat al die jaren onveranderd is gebleven zijn de aandacht en de zorg voor de individuele cliënt, in haar of zijn unieke mens-zijn. Vanuit de visie dat psychische problemen altijd zijn ingebed in de persoonlijkheid en de persoonlijkheid altijd is ingebed in een interpersoonlijke context, is het belangrijk oog te hebben voor juist de samenhang van deze drie factoren: klachten, persoonlijkheid en omgeving. Uitgangspunten in de hulpverlening zijn onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde acceptatie, respect voor de eigen waarden en normen van de cliënt, en diens keuzevrijheid daarin. Een goede therapeutische relatie, waarin de cliënt zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt, vertrouwelijkheid, gezamenlijke overeenstemming over de behandeldoelen en openheid van handelen van de therapeut zijn daarbij onmisbaar.

● Kwaliteit en privacy

Om de kwaliteit te waarborgen wordt binnen Psychologenpraktijk Elf voldaan aan alle eisen van vakbekwaamheid, wat tot uitdrukking komt in kwalificaties en registraties. Nascholing, literatuurstudie en regelmatige intervisie met vakgenoten houden de kennis op peil.

Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin zijn de beroepsethische regels vastgelegd en onder andere wetenschappelijke fundering, openheid van handelen en beroepsgeheim geregeld.

Voor eventuele klachten kan men gebruik maken van de klachtenregeling van de NVP. Uiteraard functioneert de praktijk binnen wettelijke kaders die zijn vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Algemene Verordening Gegevensbescherming Persoonsgegevens (AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-Z).

De kwaliteit van Psychologenpraktijk Elf wordt periodiek gecontroleerd door het NIP. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is goedgekeurd en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland. De maatregelen die zijn getroffen om de privacy te waarborgen zijn beschreven in het privacybeleid van Psychologenpraktijk Elf.