Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

Psychologenpraktijk Elf biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) die verzekerd is binnen het basispakket. De tarieven hiervoor worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

● Tarieven

Diagnostiek en behandeling in de GGZ worden (twee)maandelijks gedeclarareerd volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM). De tarieven zijn afhankelijk van het beroep van de zorgaanbieder en van de setting waarin deze werkt. Klik hier voor de tarieven van 2024.

Psychologenpraktijk Elf hecht veel waarde aan privacy. Cliënten kunnen gebruik maken van de opt-out regeling door een privacyverklaring te ondertekenen. Hierdoor worden geen persoons- en therapiegegevens aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) doorgegeven en wordt er geen diagnose-informatie op de factuur vermeld.

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur tevoren), mogen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor een bedrag van 25% van het consulttarief in rekening gebracht. 

● Vergoedingen

Voor iedereen geldt dat voor alle zorg samen eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2023 € 385,00.

Omdat de zorg door Psychologenpraktijk Elf onder de basisverzekering valt, heeft iedere verzekerde recht op vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die men gekozen heeft (budget, natura of restitutie). Men wordt aangeraden bij de verzekeraar te informeren welk percentage van de NZa-tarieven men precies vergoed krijgt.

Psychologenpraktijk Elf heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Indien men de zorg volledig (met uitzondering van het eigen risico) vergoed wil krijgen, is het raadzaam een restitutiepolis af te sluiten. U kunt tot 31 december overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Informatie over de verschillende soorten polissen is te vinden in de patiëntenfolder van P3NL. De premies van de verschillende zorgverzekeraars en de vergoedingen voor contractvrije zorg kunnen worden gevonden op de informatiesite van de Contractvrije Psycholoog.

● Declaratie

De cliënt ontvangt (twee)maandelijks een declaratie, die voor vergoeding bij de betreffende zorgverzekeraar kan worden ingediend. De cliënt is verantwoordelijk voor (tijdige) betaling volgens de algemene betalingsvoorwaarden.