Tarieven en vergoedingen

Psychologenpraktijk Elf biedt voornamelijk Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) die verzekerd is binnen het basispakket. De tarieven hiervoor worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

● Tarieven

Specialistische GGZ is er voor mensen met complexe en/of al lang bestaande psychische of psychiatrische aandoeningen. De tarieven voor de Specialistische GGZ zijn afhankelijk van de gestelde diagnose in combinatie met de bestede tijd in een behandeltraject. Dit wordt een diagnose-behandelcombinatie (DBC) genoemd. Een DBC kan maximaal één jaar duren, waarna indien nodig een vervolg-DBC gestart kan worden. De startdatum van de (begin of vervolg) DBC is bepalend voor de vaststelling van het tariefjaar, ook al loopt de behandeling door in een volgend jaar. Jaarlijks worden de tarieven aangepast door de NZa. Klik op het jaartal voor de SGGZ-tarieven in 2019 en in 2020.

Psychologenpraktijk Elf hecht veel waarde aan privacy. Cliënten kunnen gebruik maken van de opt-out regeling door een privacyverklaring te ondertekenen. Hierdoor worden geen therapiegegevens aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) doorgegeven en wordt er geen diagnose-informatie op de factuur vermeld. In dit geval worden tevens privacytarieven gehanteerd, zodat niet alsnog uit het factuurbedrag afgeleid kan worden om welke diagnose het gaat. Het aanleveren van persoonlijke en testgegevens voor benchmarking wordt zonder expliciete toestemming achterwege gelaten.

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur tevoren), mogen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. 

● Vergoedingen

Voor iedereen geldt dat voor alle zorg samen eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 385,00 per jaar. Voor het eigen risico telt het jaar van de start van de betreffende initiële of vervolg-DBC.

Omdat de zorg door Psychologenpraktijk Elf onder de basisverzekering valt, heeft iedere verzekerde recht op vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die men gekozen heeft (budget, natura of restitutie). Men wordt aangeraden bij de verzekeraar te informeren welk percentage van de NZa-tarieven men precies vergoed krijgt.

Psychologenpraktijk Elf heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Indien men de zorg volledig (met uitzondering van het eigen risico) vergoed wil krijgen, is het raadzaam een restitutiepolis af te sluiten. Informatie over de verschillende soorten polissen is te vinden in de patiëntenfolder van P3NL. De premies van de verschillende zorgverzekeraars en de vergoedingen voor contractvrije zorg in 2020 zijn door de informatiesite van de Contractvrije Psycholoog op een rij gezet.

● Declaratie

Na het behandeltraject (bij langere behandelingen na een jaar) ontvangt de cliënt de declaratie, die vervolgens bij de betreffende zorgverzekeraar kan worden ingediend. De cliënt is verantwoordelijk voor (tijdige) betaling volgens de algemene betalingsvoorwaarden.

De cliënt kan zelf controleren of de declaratie correct is opgesteld. Klik voor een toelichting op Factuur Specialistische GGZ.