Skip to main content

Werkwijze

Psychologenpraktijk Elf biedt in individuele gesprekken hulp aan volwassenen met in principe alle vormen van psychische problematiek, met uitzondering van verslavingsproblemen en zeer crisisgevoelige problematiek. Jeugdzorg, partnerrelatietherapie, groepstherapie en (dag)klinische vormen van therapie worden niet geboden. Indien nodig wordt er nauw samengewerkt met een psychiater. 

● Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor behandeling binnen Psychologenpraktijk Elf is een verwijzing van een zorgverlener noodzakelijk. Het is prettig als de verwijzer vooraf voor overleg contact opneemt met de praktijk. Hoewel elke zorgverlener kan verwijzen, is voor aanmelding een verwijsbrief van een arts (huisarts, bedrijfsarts of specialist) nodig. Zodra de verwijsbrief is ontvangen, wordt een bevestiging van de aanmelding naar de cliënt gestuurd. Zo mogelijk wordt daarin meteen een voorstel voor een eerste afspraak gemaakt. Indien er een wachttijd is, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

Gesprekken kunnen plaats vinden op dinsdag, woensdag of donderdag. Afspraken in de avonduren zijn niet mogelijk. 

● Bij verhindering

Voor een effectieve behandeling is continuïteit van de gesprekken noodzakelijk. Indien men onverhoopt verhinderd is kan een afspraak 24 uur per dag via het antwoordapparaat, per e-mail of via het cliëntenportaal afgezegd worden. Mits tijdig afgezegd (meer dan 24 uur voor de geplande afspraak) wordt het geannuleerde gesprek niet in rekening gebracht. De cliënt dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. 

● Psychodiagnostisch onderzoek

In de eerste gesprekken wordt nagegaan hoe lang de klachten bestaan, in hoeverre ze het dagelijks leven beïnvloeden, hoe ermee omgegaan wordt en wat de hulpvraag is. Ook wordt ingegaan op de levensloop. Er wordt gevraagd enkele psychologische vragenlijsten in te vullen. Met deze informatie kan de psycholoog meer zicht krijgen op de specifieke klachten, de persoonlijkheid en de achtergrond en op basis hiervan een juiste benadering kiezen. Afhankelijk van de hulpvraag of de complexiteit van de problematiek kan het onderzoek stapsgewijs verder worden uitgebreid. Het onderzoek neemt doorgaans twee tot vier gesprekken in beslag. Na deze onderzoeksgesprekken schrijft de psycholoog hierover een verslag. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot voorlichting en advies, of tot een behandelvoorstel.

In sommige gevallen kan op basis van het onderzoek blijken dat er een specialistisch hulpaanbod nodig is dat binnen Psychologenpraktijk Elf niet geboden kan worden. In dat geval wordt gericht geadviseerd en eventueel verwezen voor een meer geëigende aanpak.

De bevindingen van het onderzoek worden in een adviesgesprek besproken. De cliënt krijgt een kopie van het verslag. 

● Psychotherapie

Wanneer de cliënt akkoord gaat met het behandelvoorstel kan de therapie beginnen. Tussen onderzoek en behandeling is er doorgaans geen wachttijd. Een kortdurende psychotherapie (korter dan een half jaar) wordt meestal geïndiceerd bij psychische klachten die zich nog niet eerder hebben voorgedaan, korter dan zes maanden bestaan en zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen. De insteek is praktisch en probleemgericht en het doel is klachtvermindering.

Langer durende psychotherapie (langer dan een half jaar), meestal in een hogere frequentie, wordt geïndiceerd bij meer complexe en al langer bestaande of steeds terugkerende psychische klachten. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag. In de behandeling ligt het accent meer op de persoonlijkheid en achterliggende factoren. Het doel is het bevorderen van inzicht in de problematiek en het duurzaam veranderen van de manier waarop de cliënt hiermee omgaat, zodat de klachten kunnen verminderen of de cliënt er beter mee kan omgaan. De duur van psychotherapie varieert sterk en is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten.

In Psychologenpraktijk Elf worden integratieve behandelmethodieken toegepast. 

● Effectonderzoek en nazorg

De voortgang van de behandeling wordt periodiek geëvalueerd. Zowel tijdens tussentijdse evaluaties als aan het eind van de behandeling wordt met behulp van vragenlijsten onderzocht wat het effect van de behandeling is. Zo nodig kan de behandeling worden bijgesteld of kan gekozen worden voor andersoortige voortgezette hulp.

Na afsluiting van de behandeling blijft het mogelijk om bij (dreigende) terugval één of enkele herhalingsgesprekken af te spreken. De cliëntgegevens (zowel papieren als elektronische patiëntendossiers (EPD) blijven, conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn, twintig jaar na afsluiting van de behandeling bewaard en kunnen door (oud-)cliënten worden opgevraagd.